Nav-Jeevan

Facebook

Sponsors

Bij de bedrijven in Calder Holding staat de mens centraal. Zij werken voor en met mensen. Van Inactief naar Actief is hun motto. Hun visie is dat mensen van betekenis willen zijn en dat participeren (meedoen) in de maatschappij daarvoor het beste middel is. Samen met hun 900 enthousiaste medewerkers helpen ze dagelijks vele honderden cliënten verder in Onderwijs, Zorg of Werk.

Meer informatie www.calderholding.nl

Ieder kind verdient een kans om te schijnen!

Meer informatie www.heutinkfoundation.nl


Derde Wereld Rommelmarkt van het Mill Hill College

De verbondenheid met de derde wereld komt voort uit hun geschiedenis. Vroeger was het Mill-Hill van de kloosterorde ‘The fathers of Mill Hill’. Deze monniken werden opgeleid om te werken in derdewereldlanden. Nog steeds voelen zij zich verbonden met mensen in de derde wereld en willen dit actief uitdragen.

Meer informatie derdewereldrommelmarkt.nl

De AFAS Foundation inspireert en doet. Het inspireert jou om beter te doen. Daar waar jij kansen ziet om het beter te doen dan nu gebeurt. Altijd met grote gevolgen. Omdat het heel veel mensen helpt. Of juist omdat het heel veel mensen inspireert om te veranderen.

Meer informatie www.afas.foundation

Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging Den Bosch

De Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen.

Meer informatie www.vincentiusdenbosch.nl

Protestantse Gemeente Samen op weg Berlicum-Rosmalen

Meer informatie pgberlicumrosmalen.nl

De Kootje Fundatiën

Kootje helpt omdat zonder hulp niets is.

Meer informatie www.kootje.org/nl

Stichting Paulien

Het kwetsbare als bron van Inspiratie

Meer informatie www.stichtingpaulien.nl

Stichting Belangenbehartiging voor het (zeer) Jonge Kind

Ondersteunt projecten voor zeer jonge kinderen

Elke mens is uniek en vanwege zijn mens-zijn gelijkwaardig aan alle andere mensen. Elk mens is creatief, heeft talenten ontvangen om deze te ontdekken en te ontwikkelen, zelfontplooiing, worden wie je bent. Deze talenten zijn er niet alleen om voor jezelf in te zetten maar zijn ook gericht op de ander, op het algemeen welzijn van de samenleving. Elk mens is onderdeel van die samenleving, we leren van én met elkaar.

Meer informatie www.eldecollege.nl

Stichting Bear for Help

Stichting Bear for Help ondersteunt projecten gericht op jonge mensen in behoeftige omstandigheden, met name in ontwikkelingslanden.

Meer informatie www.bearforhelp.nl

Stichting Imelda-Nolet

Stichting Imelda-Nolet financiert diverse typen projecten waaronder die waar infrastructuur, materialen, apparatuur en sanitatie, ter beschikking worden gesteld aan onderwijs en gezondheidszorg.

Meer informatie stichtingimelda-nolet.nl

Stichting Den Brinker

Voor onderzoek en ondersteuning op medisch en sociaal gebied.
Stichting Den Brinker biedt ondersteuning aan instellingen en/of instanties met een menslievend of liefdadig doel, om het lot van mensen in nood  te verbeteren of krachtens hun doelstelling daartoe bevorderlijk bezig te zijn –alles in de ruimste zin des woords.

Meer informatie stichtingdenbrinker.nl

Triodos Foundation

Schenkgeld heeft veranderkracht. Het kan innovatieve ideeën laten groeien en een bijdrage leveren aan maatschappelijke vernieuwing en kwaliteit van leven. Met uw financiële steun stimuleert Triodos Foundation waardevolle initiatieven die werken aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Zo maken we samen de wereld een stukje mooier.

Meer informatie www.triodosfoundation.nl

Stichting van Helden Tucker

De Stichting van Helden Tucker is een klein fonds dat initiatieven ondersteunt op sociaal, cultureel en educatief gebied ten behoeve van mensen uit kansarme groepen of mensen in financieel minder draagkrachtige situaties waar ook ter wereld met uitzondering van Nederland.

Meer informatie www.stichtingvanheldentucker.nl

Mundo Crastino Meliori

For a better world tomorrow

Meer informatie mundocrastinomeliori.nl

Serra Foundation

De Serra Foundation helpt mensen om uit een afhankelijkheidssituatie te stappen en grip op hun leven te krijgen. Met haar kennis, ervaring en netwerk steunt de stichting projecten waardoor mensen zelf aan de slag kunnen en actief deelnemen aan de maatschappij.

Reeders Stichting

De Reeders Stichting subsidieert Anbi instellingen met medische, sociale of culturele doelstellingen. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan kleinschalige projecten waar ook gewerkt wordt met vrijwilligers.

Stichting Meros

Stichting Meros. Een duurzame leefomgeving voor mensen wereldwijd.

Meer informatie www.stichtingmeros.nl

De Johanna Donk-Grote Stichting

Sinds 1991 bestemt De Johanna Donk-Grote Stichting de opbrengsten van haar vermogen voor projecten die passen binnen haar statutaire doelstellingen. Daarbij houdt het bestuur rekening met veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. In navolging van het gedachtegoed van mevrouw Donk-Grote heeft het bestuur aandacht voor projecten waarbij kinderen centraal staan, die door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld.

Meer informatie www.djdgs.nl

Stichting Caritas Drachten

De Stichting Caritas Drachten geeft directe en indirecte financiële steun aan steunbehoevende personen en sociaal charitatieve,godsdienstige en maatschappelijke instellingen. De steun wordt gegeven in de ruimste zin van het woord.

Stichting UNESCO Centrum Nederland

UNESCO is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. De missie van UNESCO is het bevorderen van vrede en veiligheid tussen en binnen landen door internationale samenwerking op haar werkterreinen, onderwijs, wetenschappen, cultuur, communicatie en informatie.
Stichting UNESCO Centrum Nederland (UCN) verleent al sinds 1948 als onafhankelijke stichting financiële ondersteuning aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden, met name in de armste landen.

Meer informatie www.unescocentrum.nl

Capabel Onderwijs

Capabel Onderwijs is de specialist in verkorte opleidingen. Onze studenten willen gewoon zo snel mogelijk een diploma of certificaat behalen. Daarom creëren we in korte tijd de beste mogelijkheden. Met erkende opleidingen die zo kort mogelijk zijn. En krachtig! Compact, zo houden we de druk er lekker op. Zo blijven onze studenten gemotiveerd. Kort & krachtig, daar gaan we voor.

Meer informatie www.capabel.nl

Stinchting Casterenshoeve

Casterenshoeve biedt financiële ondersteuning aan projecten die gericht zijn op kwetsbare groepen in de samenleving. Gezondheidszorg, onderwijs en samenleving zijn onze focusgebieden. Binnen deze gebieden steunen wij ook ontwikkelingsprojecten die door gedreven Nederlanders samen met de lokale bevolking zijn opgezet.

Meer informatie casterenshoeve.nl

Stichting Huibert van Saane

Steunt kleinschalige initiatieven op het gebied van onderwijs, zorg, cultuur en natuur in binnen- en buitenland

Meer informatie stichtinghuibertvansaane.nl

Terberg Foundation

Samen werken aan een beter leven

Meer informatie www.terbergfoundation.nl

Stichting Julia

Voor wees- en straatkinderen overal ter wereld.

Meer informatie stichtingjulia.com

Nav Jeevan Sanstha School Volunteer Blog

Blog van buitenlandse vrijwilligers die werkten bij Nav-Jeevan met leuke verhalen en vele mooie foto's

Meer informatie NJS-volunteer.blogspot.nl

Overige Links

india.pagina.nl