Nav-Jeevan

Facebook

Inhoud:

1. Inleiding
  1.1 Missie/Visie
  1.2 Doelstelling
  1.3 Strategie

2. Nav Jeevan actueel
  2.1 Activiteiten van de organisatie
  2.2 Voorbeelden van activiteiten

3. Toekomst
  3.1 Dilemma

4. Organisatie
  4.1 Bestuur
  4.2 Werknemers

5. Financiën

 

1. Inleiding

De stichting Nav Jeevan streeft ernaar de stichting (met dezelfde naam), die in India verantwoordelijk is voor de uitvoering van de primaire doelstelling “het realiseren van een beter (“nieuw”) leven voor straatkinderen uit de sloppenwijken in Nagpur (een grote stad in de deelstaat Maharashtra in India) te voorzien van de benodigde financiële middelen om die doelstelling te realiseren. Zo willen we een structurele verbetering van de situatie van de allerarmsten daar bereiken.

Daartoe worden donaties, subsidies en alle overige mogelijke bronnen voor fondsenwerving nagestreefd. De afgelopen 20 jaar is met, vaak gerichte, steun van talloze organisaties het project uitgebouwd van een weeshuis voor 10 kinderen naar een school voor 400 kinderen, die ook dagelijks drie maaltijden krijgen en waarvan er circa 150 ook permanent verblijven in het hostel dat op hetzelfde terrein is bijgebouwd.

Voor de financiering van de dagelijkse gang van zaken is een bedrag van circa € 14.000 per maand nodig (voor salarissen leraren en voeding voor de kinderen), wat bij voorkeur zoveel mogelijk middels vaste bijdragen van onze stichting en de bijdragen van lokale overheidsinstanties in India verwezenlijkt moet worden. In de jaren voor Covid werd daarvan door diverse instanties in India circa € 7.000 ingebracht. Sinds de Covid periode is dat vooralsnog helaas nog maar € 2.000 per maand. De Stichting wordt daardoor geconfronteerd met toenemende zorgen m.b.t. het verkrijgen van voldoende financiële middelen.

Deze situatie heeft ons in ieder geval doen inzien dat onze primaire focus de komende jaren vooral gericht moet zijn op het werven van meer (vaste) donaties, liefst maandelijks zowel in Nederland als in India. Daarnaast mikken we op bijdragen van Nederlandse fondsen met een (semi-) permanent karakter. Tenslotte hebben we alle operationele kosten van het project goed tegen het licht gehouden en de begroting scherp gecalculeerd om met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen.

 

1.1 Missie/Visie

Onze stichting is ontstaan in 2002 toen de werkgever van Annelies van de Ven, Calder Holding, te kennen gaf op zoek te zijn naar een goed doel om permanent te gaan ondersteunen. Annelies ondersteunde destijds zelf al het oorspronkelijke weeshuis waar vandaan zij in 1980 twee van haar kinderen had geadopteerd. Dat goede doel was gezamenlijk snel bepaald en al die jaren is het bedrijf onze stichting blijven steunen middels initiële bijdragen en door verdubbeling van de donaties van haar werknemers.

Het vertrouwen in de leiding van het weeshuis was immens groot en is in al die jaren nooit beschaamd. Vanaf het begin tot in al die jaren van permanente groei van het project.
De drijfveer om zoveel mogelijk straatkinderen uit de sloppenwijken in Nagpur een nieuw bestaan te kunnen geven, wordt door ons met de diepste overtuiging gedeeld met de leiding in India.

 

1.2 Doelstelling

Het werven van fondsen voor het realiseren van &squot;Nieuw leven&squot; (letterlijke vertaling van Nav Jeevan) voor straatkinderen uit de sloppenwijken in Nagpur, een grote stad in de deelstaat Maharashtra in India met als doel: structurele verbetering van de situatie voor de allerarmste kinderen aldaar.

 

1.3 Strategie

Ter realisatie van deze doelstelling was de realisatie van een school én hostel voor de straatkinderen van het allergrootste belang. De meeste kinderen zijn namelijk ernstig ondervoed als ze bij ons komen. Voedsel en kleding zijn een eerste prikkel om naar Nav-Jeevan te komen.

Naast een kennismaking met de wereld van lezen en schrijven wordt hen op onze school zelfrespect en waardigheid bijgebracht. De kinderen krijgen medische zorg en drie keer per dag een goede maaltijd. Ze komen in een warme, betrokken, veilige omgeving waar zij de kans krijgen een blij en gelukkig leven te leiden en zicht op een betere toekomst hebben. Excursies en uitstapjes worden georganiseerd en de feestdagen van diverse godsdiensten worden gevierd met als doel de kinderen tolerantie en begrip voor elkaars geloof bij te brengen.

Investeren in onderwijs is de meest effectieve en duurzame manier van ontwikkelingshulp. In ons project lift de nadruk dan ook op het bieden van goed onderwijs. We hebben erkenning als Junior College en hebben de peuter- en kleuterklassen en de klassen 1 t/m 10.

In de afgelopen jaren heeft een groot aantal kinderen de opleiding met een diploma afgerond. We stimuleren zoveel mogelijk dat kinderen verder studeren en helpen hen daarbij met individuele beurzen waar mogelijk. Zo hebben we ons doel 'nieuw leven' voor deze kinderen waar kunnen maken.

 

2. Nav Jeevan actueel

In de afgelopen 20 jaar is heel veel gerealiseerd. In fases is het kleine, gehuurde weeshuis getransformeerd tot een school voor kinderen van 3-20 jaar. De status Junior College is verworven waarmee de kinderen de school met een high school diploma kunnen verlaten en een vervolgopleiding kunnen starten. Op deze school genieten inmiddels 400 kinderen dagelijks hun opleiding.

Honger en de hang naar geborgenheid leiden de veelal in armoedige en beangstigende omstandigheden levende (straat)kinderen naar onze school. Naast onderwijs zien we het voorzien van voldoende maaltijden aan deze kinderen ook als onze primaire taak. Indien noodzakelijk voorzien we hen van medische hulp.

Aan de kinderen die helemaal op zichzelf zijn aangewezen wilden we graag een dak boven het hoofd bieden. Daartoe is er naast de school, ook weer in fases, een hostel gebouwd, waar inmiddels 150 (van de 400) kinderen permanent verblijven. Een tweede gebouw, nodig om de meisjes en de jongens apart te kunnen laten wonen, een eis van de Indiase overheid, is recent opgeleverd met dank aan een bijdrage van de Afas Foundation.

De groei van het project is gestaag gegaan. Met de laatste uitbreiding van het hostel denken we dat de optimale omvang van het project gerealiseerd is.

 

2.1 Activiteiten van de stichting

De komende jaren (dit plan is voor de periode 2023-2025) is voor de financiering van de dagelijkse gang van zaken een bedrag van circa € 14.000 per maand nodig. De belangrijkste posten zijn de salarissen voor personeel (waaronder de docenten) en de voeding voor de kinderen.

De stichting in Nederland houdt zich primair bezig met het verwerven van voldoende middelen om deze kosten te dekken. In de afgelopen 20 jaar is het steeds gelukt om kostendekkend te blijven. We ervaren de laatste tijd dat het meer moeite kost om nieuwe donateurs te vinden en zoeken naar nieuwe strategieën en ingangen in Nederland waarvan opname in de Kennisbank Filantropie een voorbeeld is.

 

2.2 Voorbeeld van activiteiten

Enkele voorbeelden van recente activiteiten:

  • De gehonoreerde subsidieaanvraag voor de bouw van een tweede hostel op het project in India zodat we de meisjes en jongens apart kunnen huisvesten, een eis van de Indiase overheid.
  • Het aanvragen van diverse subsidies voor sub doelen: maaltijden voor de kinderen, inrichting leslokaal, zonnepanelen, vervolgonderwijs voor een aantal kinderen.
  • Opname van een gift aan stichting Nav Jeevan als mogelijkheid voor het kerstpakket van medewerkers Calder Holding
  • De verwezenlijking van een crowdfundingactie via Steunactie.nl, waarvan de resultaten helaas beperkt zijn.
  • Het realiseren van een uitgebreid interview in het Brabants Dagblad, waarmee de stichting extra publiciteit heeft verworven.
  • Het vinden van een platform (Kenniscentrum Filantropie) waarop wij onze organisatie onder de aandacht van fondsen kunnen brengen.
  • Het initiëren van meer acties om geld op te halen in India zelf door onze lokale mensen werkzaam op het project.
  • In gesprek gaan over het structureel bekostigen van ons docententeam met organisaties die onderwijs als primaire doelstelling hebben.
  • Hoewel de betrokkenheid, inzet en gedrevenheid van onze penningmeester en project initiator Annelies van de Ven nauwelijks te benaderen zullen zijn, is een belangrijk aandachtspunt het zoeken naar een nieuw bestuurslid, met bij voorkeur eenzelfde of vergelijkbare drijfveer, die zich voor de volle honderd procent voor de stichting in wil zetten.
 

3. Toekomst

Voor de toekomst voorzien wij duidelijk positieve effecten van de opname van onze organisatie in de Kennisbank Filantropie. De mogelijkheden om via dit medium gerichte aanvragen te doen bij de eveneens daar opgenomen geldverstrekkende fondsen zullen ons hopelijk in staat stellen aan de financiering van de levensbelangrijke activiteiten door onze moederorganisatie in India blijvend te kunnen voldoen.

Nu het project zijn optimale omvang heeft bereikt, is het contact met fondsen die op meer permanente basis aan de financiering van opleiding (salarissen leraren) en voeding (drie maal daags eten voor de hostel kinderen) willen bijdragen van groot belang. Wij werken daar hard aan.

Van groot belang is ook een grote inspanning om de bijdragen in India zelf (m.n. van het Tribal Department) die vanwege corona stopgezet werden, terug op niveau te krijgen, liefst zelfs uitgebreid te zien worden. Het Tribal Department stelt (terecht) eisen aan de kwaliteit en omvang van de opleiding op ons project en aan ons hostel. Daar moeten in onze ogen dan ook wel financiële bijdragen tegenover staan.

 

3.1 Dilemma

Vanaf volgend schooljaar (september 2023) gaat het onderwijssysteem veranderen en vervallen de examens na klas 10 (high school) en kan er alleen nog maar examen gedaan worden na klas 12 (junior college). Nu komt het tribal department met de eis dat er alleen nog maar tribals geleverd worden als we starten met Junior College, dus een 11e en 12e leerjaar. Dat betekent een heleboel extra kosten. Zo moeten we minimaal twee afstudeerrichtingen hebben, science and commerce. Voorheen hadden we alleen maar commerce. Dat betekent uitbreiding met vier (dure) docenten en naast een natuurkundelokaal dat we al hebben, de inrichting van een scheikunde- en een biologielokaal, het openen van een deposito van € 12.000 en kosten rondom erkenning onderwijs voor deze leerjaren van circa € 6.000.

We zoeken alle opties uit, inclusief de optie om niet meer deze tribal kinderen te bedienen. Wat doet dat met ons project (aantallen, uitstraling etc). Daarbij speelt natuurlijk ook dat we eigenlijk geen school meer zijn als de kinderen geen examen kunnen doen. In de loop van 2023 hakken we hierover knopen door.

Het eventueel definitief niet hervatten van de bijdragen door het Tribal Department in India zou onverhoopt ertoe kunnen leiden dat wij de met zoveel trots verworven status van Junior College zullen moeten heroverwegen. Het daarmee niet langer kunnen opleiden van de kinderen op latere leeftijd is voor ons een dermate vervelend vooruitzicht, gezien de resultaten die we de afgelopen jaren daarmee behaald hebben, dat we deze optie als uiterst ongewenst ervaren.
Wij zullen ons dan ook tot het uiterste inzetten om die status te behouden, zowel door middel van fondsenwerving hier in Nederland, als door blijvende druk op het Tribal Department in India zelf.

 

4. Organisatie

Gegevens van de stichting:
Stichting Nav-Jeevan
Contactpersoon: A. van de Ven (penningmeester)
Derde Rompert 26 5233 AJ ’s-Hertogenbosch
Tel: 06-53382577
Email: StichtingNavJeevan@gmail.com
Website: nav-jeevan.web.app/main/
Facebook: www.facebook.com/StichtingNavJeevan/
KvK-nummer: 17150609
Fiscaal nummer: 816051823
ANBI-status: Ja
Lid van Kenniscentrum Filantropie

 

4.1 Bestuur

Het bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter. De bestuursleden zijn onbezoldigd.
Voorzitter: A.H.C. Laumen
Secretaris: A.J.M. Verhoeven
Penningmeester: A.E.M. van de Ven (tevens contactpersoon)
Overige bestuursleden: M.A.H. van de Ven en A.M.J. van de Ven

 

4.2 Werknemers

De stichting heeft geen werknemers. De stichting maakt gebruik van vrijwilligers, bijvoorbeeld voor beheer van de website en de facebookpagina, voor hulp bij het indienen van (subsidie)aanvragen en voor financiële aangelegenheden.

 

5. Financiën

De stichting heeft zelf geen kosten (m.u.v. een zeer gering jaarlijks bedrag voor bankkosten). Alle opbrengsten worden gedoneerd aan de moeder/zusterorganisatie in India waar de doelstelling van het project gerealiseerd wordt.

De resterende kosten in India (na aftrek van het deel dat door inkomsten van ouders en (overheids)instellingen daar wordt gerealiseerd) worden middels door een accountant gewaarmerkte jaarcijfers en ook (niet geauditeerde) maandcijfers aan onze stichting hier beschikbaar gesteld.

Aan de hand van die cijfers wordt het benodigde bedrag vanuit onze stichting bepaald.

Momenteel bedragen de salariskosten circa € 5.000 per maand en de kosten van voeding circa Є 3.000 per maand. De overige kosten bedragen circa € 6.000 per maand. De totale kosten per maand bedragen dus circa € 14.000.

Daarvan komt uit India zelf, na het (tijdelijk) wegvallen van de bijdrage door het Tribal Department maandelijks € 2.000, wat ze vanwege het wegvallen van de bijdrage vanuit het departement in het komend jaar willen verhogen naar € 4.000.

Vanuit Nederland is op basis van ervaringen uit de laatste 20 jaar middels vaste donaties en gemiddeld incidentele bijdragen door Goede Doelen (en andere) Stichtingen een bedrag van circa € 7.000 min of meer verzekerd. Het is blijvend hard werken om bestaande donateurs te behouden en nieuwe donateurs te vinden. “Concurrentie” van andere goede doelen, inflatie en kostenstijgingen werken daarin belemmerend door.

Om verdere indikking van de zo belangrijke activiteiten te vermijden zal dus vol ingezet moeten worden op herstel, liefst zelfs uitbreiding, van de bijdragen door het Tribal Department in India en op uitbreiding van de (liefst vaste maandelijkse of jaarlijkse) donaties en door het verwerven van (semi-)permanente bijdragen van fondsen, die zich vooral richten op funding van projecten gericht op onderwijs en/of voeding in derde wereldlanden/India.

De uitbreiding van donaties zal vooral gerealiseerd moeten worden door het geven van voorlichtingen en presentaties op scholen, bij verenigingen, businessclubs e.d. en door intensivering van de crowdfundingsactie, mede via zoveel mogelijk media-aandacht voor ons prachtige project en de tastbare resultaten ervan. Ook de aantrekkingskracht van onze eigen website kan daarbij van waarde zijn.

Om (extra) bijdragen van fondsen te verwezenlijken zijn we een intensieve samenwerking opgestart met het Kenniscentrum Filantropie om de zichtbaarheid van onze stichting bij die fondsen belangrijk te vergroten en om gericht fondsen gericht op de doelstellingen van ons project in India te kunnen benaderen.

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over ons project, nieuwsbrieven en jaarverslagen met de financiële overzichten vanaf de start van het project.

Januari 2023

Project

Stichting Nav-Jeevan werd opgericht in december 2002. Nav-Jeevan betekent Nieuw Leven. Dit is precies wat Nav-Jeevan beoogt: de straatkinderen van Nagpur opvangen en helpen een Nieuw Leven op te bouwen. Het zijn de kinderen van voddenrapers, bedelaars, stenensjouwers en fietsriksja-rijders. De meesten wonen met maar een ouder, hebben om verschillende redenen de andere verloren. Ze leven in krotten, aan hun lot overgelaten tijdens de lange uren dat hun ouder aan het werk is. Ze worden vaak misbruikt door andere volwassenen en krijgen te maken met geweld als de ouder bedwelmd door goedkope alcohol of drugs thuiskomt.

Deze kinderen is het recht onthouden om kind te zijn. Zij krijgen geen basiseducatie die hen uit de spiraal van ellende zou kunnen helpen. Zij zijn gedoemd het leven van hun ouders te herhalen, tenzij ze NU hulp krijgen.

Raj Nagar sloppenwijk
De Raj Nagar Sloppenwijk. Veel kinderen komen hier vandaan. De hutjes zijn gemaakt van plastic zakken en kartonnen dozen. Er is één kamer voor de hele familie en geen voordeur. Meestal is een gordijn de enige privacy
Tiger Gap
Tiger Gap
Tiger Gap

...geen kind zou zo moeten leven...

Van opvang voor 10 kinderen in 2003 naar School en Hostel voor 400 straatkinderen

Nav-Jeevan heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen 20 jaar. In januari 2003 zijn we gestart met het project: opvang en scholing voor straatkinderen. We startten met 10 kinderen in een klein gehuurd onderkomen. Op dit moment zijn we gegroeid naar een school met bijna 400 leerlingen, waarvan er ruim 150 in het hostel verblijven.
Sinds het schooljaar 2015-2016 hebben we erkenning als High School en hebben we de klassen 1 t/m 10 (Hindi en Engels). De kinderen kunnen hun highschool diploma bij ons halen.

De lunch
Een klaslokaal

...opleiding doorbreekt de cirkel van armoede...

De meeste kinderen zijn ernstig ondervoed als ze bij ons komen. Voedsel en kleding zijn een eerste prikkel om naar Nav-Jeevan te komen.
Naast een kennismaking met de wereld van lezen en schrijven wordt hen zelfrespect en waardigheid bijgebracht.
Verder krijgen de kinderen medische zorg en drie keer per dag een goede maaltijd. Ze dansen, zingen en spelen met elkaar. Ze zijn blij en gelukkig in hun nieuwe veilige omgeving.

Picknicks, excursies en uitstapjes worden georganiseerd en de feestdagen van diverse godsdiensten worden gevierd met als doel de kinderen tolerantie en begrip voor elkaars geloof bij te brengen.

Naast de vrijwilligers hebben we een directrice, onderwijzend personeel, wardens, keuken- en schoonmaakpersoneel, chauffeurs, een klusjesman, een nachtwaker en een parttime tuinman in dienst.

De kinderen zien hun toekomst rooskleurig tegemoet. Wij stelden hun de vraag hoe Nav-Jeevan hun leven veranderd heeft. De meeste kinderen antwoordden dat zij zich nu elke dag kunnen wassen en geleerd hebben hoe ze voor zichzelf moeten zorgen. Ze houden van school omdat ze veel leren en hier tijd en ruimte voor krijgen.

Kinderen dansen